Självledarskap

Nytt forskningsprojekt om självledarskap och rollskiften

Förändringar, gränslöshet och komplexitet

Oavsett vilken bransch vi arbetar inom eller vilket yrke vi har ställs vi i dagens arbetsliv inför ett antal utmaningar. En dynamisk omvärld innebär återkommande förändringsprocesser på våra arbetsplatser och stora förväntningar på att vi som individer ska kunna ställa om och hänga med i svängarna för att ta förändrade eller nya roller.

Vi är också alla i olika grad påverkade av en ökad gränslöshet i arbetet. När, var och under vilka villkor man jobbar är inte lika tydligt avgränsat som tidigare. Digitaliseringen och det snabba informationsflödet skapar nya möjligheter till flexibilitet och effektivitet men ställer också stora krav på oss som individer. Vi behöver själva finna en rimlig avgränsning av arbetet och balans mellan våra olika livsområden för att skapa en tillvaro som blir långsiktigt hållbar.

Arbetslivet präglas även av en ökad komplexitet, både i organisationsstrukturer och arbetssätt. Det är få organisationer idag som har en renodlad linjestruktur. Istället skapar man olika mer eller mindre komplexa former av matrisorganisationer, tvärgående processer och teamstrukturer. Vi arbetar i olika tillfälliga team och projektgrupper, och agila arbetsformer och tillitsbaserad styrning och ledning utvecklas och implementeras på bred front.

Självledarskap och rollskiften

Allt detta sammantaget ställer stora krav på individens förmåga att leda sig själv, att aktivt kunna ta olika funktionella roller. Att kunna förstå och förhålla sig till en mängd olika sammanhang, sätta egna gränser och skifta mellan olika roller är centralt för att kunna bidra till en effektiv verksamhet. Det är också av central betydelse för individens egen hälsa och ett hållbart arbetsliv över tid.

Just förmågan till självledarskap och att hantera rollskiften är sannolikt något som också kommer att öka i betydelse med tiden, i takt med utvecklingen inom arbetslivet. Det blir viktigt att närmare förstå både hur vi tar och hur vi skiftar roller samt vad som kan underlätta eller försvåra för oss, både faktorer inom oss som individer och i vår omgivning. Det skulle kunna ge kunskap om hur man kan skapa så goda förutsättningar som möjligt på arbetsplatsen och vilka förmågor man som individ kan behöva utveckla.

Vi forskar

För att bidra till en sådan ökad förståelse kommer jag tillsammans med två forskare från Karolinska Institutet, Professor emeritus Christer Sandahl och Med Dr Teresa Söderhjelm att genomföra en forskningsstudie där vi tittar närmare på hur olika personer navigerar genom sina dagliga rollskiften. Vi börjar med en pilotstudie redan nu i januari och hoppas kunna återkomma med intressanta resultat senare under våren.

Använd dig själv som forskningsobjekt

I väntan på forskningsresultaten kan du själv öka din förståelse och underlätta dina rollskiften genom att ägna dig åt självobservation:

  • I varje sammanhang du befinner dig (möten, samtal etc), fundera över vad syftet med sammanhanget är och vad just du ska bidra med i din roll.
  • När du går mellan olika sammanhang, till exempel från en teamkonferens till ett samtal med en kund eller från en arbetsplatsträff till ett projektmöte, uppmärksamma det nya sammanhangets syfte och vilken roll du skiftar till.
  • Fundera på vad som underlättar eller hindrar för dig att ställa om och ta din nya roll. Är det något runtomkring dig som är särskilt hjälpsamt eller som skulle kunna förändras för att hjälpa dig att gå mellan de olika rollerna? Finns det något du själv kan göra för att rollskiftet ska gå smidigare?

Mer inspiration kring roller och självledarskap finner du i böckerna ”Ta din roll på jobbet!” (Sundlin&Sundlin, Liber, 2018) och ”Jaget och jobbet – att navigera i det moderna arbetslivet” (Sundlin&Sundlin, Liber, 2020)