Second Opinion innebär att man vid en rekrytering anlitar en utomstående byrå/person för att göra en oberoende och fördjupad bedömning av kandidaterna.

Vi har frågat två av våra uppdragsgivare, Ragnar Norbäck som är Koncernchef på Nobina och Personalchefen på AMF, Maria Carlén om varför de använder sig av Second Opinion när de rekryterar chefer och specialister.

Bild Ragnar Bild 5

Ragnar Norbäck

CEO, Koncernchef på Nobina AB

Varför väljer ni att använda Second Opinion?

Personliga egenskaper är avgörande för att lyckas med sitt ledarskap. Övrig kompetens är också viktigt och kan vara avgörande, men om inte tillräckliga personliga egenskaper finns så kommer det inte att fungera ändå. Dessa egenskaper kan man som rekryterande eller befintlig chef inte kartlägga själv, det krävs absolut djup psykologisk kunskap och väl prövade psykologiska metoder för att kartlägga. Jag har efter 28 år som VD så mycket erfarenhet av att utnyttja och inte utnyttja denna kompetens så jag ser vilka stora skillnader det ger. Att rekrytera fel eller inte utveckla en ledare på rätt sätt är mycket kostsamt, både för organisationen och ledaren. Att använda en Second opinion blir i sammanhanget en liten merkostnad med stor återbäring.

Vad är alternativet?

Alternativet är att chansa. Det kan gå men konsekvenserna om det blir fel för alla inblandade, inte minst berörda medarbetare, är mycket stora.

När använder ni inte Second Opinion?

När medarbetaren inte har underställd personal. Det är när man skall leda andra som detta blir avgörande viktigt.

Vad är fördelarna med Second Opinion?

En bred beskrivning av ledaren där personligheten framgår i mycket större ljus än efter en egen intervju. Varningar för bristande egenskaper men också tips om utvecklingsområden och känsliga delar som gör ens egna ledarskap så mycket bättre.

Finns det nackdelar?

Det finns alltid en risk att bli för beroende, man får aldrig glömma sitt eget ansvar. Oavsett analys måste man hantera informationen moget och ta ansvar för hur den används. Man kan skada medarbetaren om man hanterar den djupa insikt man får på fel sätt.

Är Second Opinion lönsamt ekonomiskt?

O ja! En enkel ekvation är att dela engångskostnaden för Second opinion med årskostnaden för en ledare. (Jag rekommenderar egentligen alla människor som vill bli ledare att själv bekosta en Second Opinion för att snabba hamna rätt i sitt yrkesval. Ja, jag lever som jag lär i det avseendet.)

Vad är de största problemen med en felrekrytering av chefer/nyckelpersoner?

Att underskatta ledarförmågan. En ledare som leder fler än 5 medarbetare har sin främsta effekt för organisationen genom att få dessa att nå mål. Om då inte de rätta ledaregenskaperna finns blir det stor ineffektivitet. Organisationer och näringsliv måste värdesätta genuin ledarförmåga mycket högre än vad som sker idag.

mariacarlen

maria Carlén

personalchef, amf

Varför väljer ni att använda Second Opinion?

AMF har valt att göra en Second Opinion vid alla  chefstillsättningar och vid vissa specialistroller,  på såväl interna som  externa kandidater. Ett rekryteringsbolag har sällan omfattande tester att  erbjuda och dessutom är det bra med en till rekryteraren oberoende part som gör  bedömningen. Att lägga alla dessa bedömningar/tester hos samma företag är en klar fördel, Sandahl Partners har, efter närmare 12 års samarbete, en mycket god kännedom om AMFs kultur och chefsprofiler vilket ger bedömningen ännu en djupare dimension.

Vad är fördelarna med Second Opinion? Finns det nackdelar?

Jag ser bara fördelar. Det har ofta framkommit egenskaper som inte  har visat sig i övriga delar av urvalsarbetet och som antingen gör att vi väljer bort en kandidat eller att vi har en input till kommande utvecklingssamtal.

Är Second Opinion lönsamt ekonomiskt?

Ja, det är väl investerade pengar.

Vad är de största problemen med en felrekrytering av chefer/nyckelpersoner?

Det blir en stor påfrestning på omgivningen och det blir bortfall i produktion och effektivitet . Men främst påverkar en felrekrytering kulturen negativt, vilket kan ta lång tid att reparera.