Röda korset

Röda Korsets utvecklingsresa inom ledarskap

Röda Korset har tillsammans med Sandahl Partners arbetat med att utveckla ledarskapet i sin organisation. Vi satte oss ned med Åsa Alexandrow, HR-chef på Röda Korset, för att höra mer om hennes reflektioner och upplevelser av samarbetet.

Varför valde ni Sandahl Partners som samarbetspartners?

Vi hade en ganska tydlig kravspecifikation gällande vad vi ville ha när vi träffade flera möjliga aktörer. En viktig aspekt som vi tilltalades av med Sandahls var förankringen i forskning. Vi fick också en väldigt bra respons från start och ni vågade stå fast och vara tydliga med vad ni rekommenderade och inte, utifrån mognadsgraden i våra team. Det kändes tryggt och grundat och var bra att höra för oss. Ett positivt motstånd. Jag skulle vilja säga att ni på Sandahls hade en annan tvist på det hela än de andra, där delarna integrerades i en helhet på ett annat sätt.

Hur har upplägget för ledarutvecklingen på Röda Korset sett ut?

Systemtänkandet var något som blev tydligt tidigt i processen och vi såg att det inte skulle vara tillräckligt med enbart en utbildning, utan vi ville jobba med ledarskapet från flera håll. Det resulterade i tre parallella spår – ledarprogrammet, grupputveckling för ledningsgruppen och chefsdagar. På det sättet har vi satt en gemensam grund och knutit ihop det på ett bra sätt.

Vi satte tidigt upp ett antal målsättningar för arbetet som kommunicerades med alla chefer. Det var värdefullt att kunna gå tillbaka till dem under resans gång när frågor kom upp kring varför vi gjorde detta. Tillsammans med Sandahls har vi dessutom jobbat med att tydliggöra vems ansvar det är att nå målen. Det är alltid lätt att peka uppåt, vi har jobbat mycket med att tydliggöra det egna ansvaret.

Hur har ledarskapet påverkats av programmet?

Vi har gått från en situation där det var mycket stress i organisationen, vi hade satt en ny organisation med många nya chefer och chefsbyten, med viss otydlighet som konsekvens, till att idag befinna oss på en helt annan plats. Vi gör pulsmätningar regelbundet och ser att våra resultat går upp, och det har varit ”all time high” efter programmet. Det är inte bara ledarprogrammets förtjänst, men jag tror att det är ett viktigt bidrag.

Hur kommer ni nu att ta vidare ledarskapsutvecklingen på Röda Korset?

På agendan nu ligger att vidmakthålla det vi har varit med om och det vi har tagit fram. Det är avgörande framåt att det här inte bli en engångsinsats som sedan faller i glömska. Hur vi får in nya chefer är till exempel en fråga vi behöver titta på framåt. Vi ska inte heller bli konsultberoende utan vi behöver känna ett ägandeskap hos oss.  Just nu håller jag vårt ledarprogram tillsammans med en organisationspsykolog från Sandahls.

Framöver kommer ni också att fokusera på medarbetarskapet, berätta lite om det?

Ja, vi har en process på gång där vi tittar på medarbetarskap. Vi har använt vår ledarprofil som grund eftersom den faktiskt är applicerbar på hela organisationen, inte bara för chefer. Har man också en chefsroll så är det såklart ytterligare en dimension i att leda andra. Men för alla handlar det om att leda sig själv och sitt uppdrag, en form av medledarskap. Vi har hittills gjort ett utkast utifrån vår ledarprofil och testat den i en workshop för alla stödfunktioner. Där fick de titta på den och sitta i kupor och tycka till, med frågan om den var användbar och skulle skapa mervärde. Många kloka inspel kom fram och lansering kommer ske under 2021. Flera av de verktyg vi har fått med oss från ledarutvecklingen som exempelvis förståelse för faser i grupputveckling och roll, mål, sammanhang kommer vi fortsatt att jobba med i hela organisationen och är kunskap och verktyg vi vill att även medarbetarna ska ha och använda.

Avslutningsvis, vad har varit den viktigaste framgångsfaktorn i samarbetet med Sandahls?

Att det har varit ett partnerskap har varit helt avgörande tycker jag. Det har gett oss möjlighet att testa olika grepp och våga göra och justera för att det ska bli så bra som möjligt. Jag upplever genomgående att vi har mötts av stor lyhördhet och professionalism. Både lyhördhet för var grupperna står och vad de behöver just nu, men också i att kunna anpassa sig och ändra i agendan. Att ha den pondusen och förmågan gör att vi har fått stort förtroende för personerna vi arbetat med från Sandahls.