Psykologi är en empirisk vetenskap som systematiskt beskriver hur och varför människor känner, tänker och handlar. (Nationalencyklopedin)

Under psykologutbildningen grundläggs ett förhållningssätt som utgår från god etik, vetenskap och beprövad erfarenhet. En psykolog som inte arbetar professionellt med god yrkesetik kan fråntas sin legitimation.

Läs Psykologförbundets etiska regler här >>

Med en bas i vetenskapligt grundad kunskap om individens, gruppens och organisationens psykologi, kan en kompetent psykolog genomföra bedömningar och utvecklingsinsatser utifrån en helhetsbedömning av den aktuella situationen.

En kunnig psykolog väljer de verktyg och analysinstrument som är mest tillförlitliga och som passar för frågeställningen. För psykologer är test ett av flera arbetsverktyg som ökar säkerheten i exempelvis en personbedömning.

Psykologutbildningen ger en gedigen teoretisk förståelse, ett professionellt förhållningssätt och vetenskapligt grundade metoder. Att vara utbildad psykolog utgör därmed en grundläggande kvalitetssäkring av kompetensen som organisationskonsult. För kunden innebär det en trygghet i att konsulten arbetar med hög etik, gör kvalificerade analyser och väljer bästa möjliga metoder.