Inlägg av Paul Sundlin

Arbetet och meningen med tillvaron

Att människan är en meningssökande varelse har åtskilliga levnadsfilosofer och tänkare konstaterat under århundradenas lopp. Kanske är det den egenskapen som ytterst skiljer oss från andra djur? Hur det än är med den saken så är meningen med tillvaron för många av oss en central fråga som aktualiseras i samband med olika avgörande livshändelser och […]

Den viktiga självkännedomen

I årtusenden har människan försökt få grepp om tillvaron och skapa mening, sammanhang och logik kring sin existens. En viktig aspekt av detta sökande är lusten och förmågan att odla självkännedom. I alla kulturer har det utvecklats filosofiska tankegångar, etiska förhållningssätt och olika metoder för att komma till insikt och förstå sig själv utifrån idén […]

Till minne av Susan Wheelan

Jag ingick i den första grupp svenska psykologer som blev GDQ-certifierade av Susan Wheelan personligen. Kursen hölls på Sandahl Partners kontor på Bondegatan i Stockholm. Det var ett mycket bra, välstrukturerat kursupplägg där Susan styrde med järnhand och levererade kristallklara svar på det mesta. Här mötte vi en mycket erfaren psykolog och organisationskonsult med gedigen […]

MINDFULNESS – ett överskattat fenomen?

Det går en ”Mindfulness-våg” genom arbets- och vardagsliv idag. Många pratar om vikten av att leva i nuet, att inte låta sig styras av det förflutna eller tolka olika problem eller situationer enligt gamla tankemönster. Inte heller ska vi låta oss påverkas av farhågor och andra föreställningar om framtiden. Mindfulness översätts ofta till ”Medveten Närvaro”, […]

Valet mellan ja och nej

En av de viktigaste orsakerna till stress och mental överbelastning är tendensen att ”ta på sig för mycket”. Trots att man många gånger vet att en ny aktivitet, uppgift eller ett nytt ansvarstagande på jobbet eller på fritiden kommer att innebära en sprängd almanacka och sömnlösa nätter, så har många av oss väldigt svårt att […]

Har alla rätt till en dålig dag?

De allra flesta är intresserade av att skapa och bibehålla ett gott arbetsklimat på jobbet. Inte bara därför att det tillgodoser vårt allmänmänskliga behov av att känna oss trygga och ha det trivsamt i olika sociala sammanhang – utan därför att det fyller en funktion genom att stimulera kreativitet, öppna för bra samarbetsformer och öka […]

Jaget och jobbet (2): Andningshålet

De flesta av oss är nog tillräckligt medvetna om att vår självkänsla och identitet inte bara kan hämta näring ur den yrkesroll vi har och de eventuella medgångar vi upplever på jobbet. Denna insikt har vi förstås nytta av även när motgångar inträffar på arbetsplatsen – då är det skönt att ha andra områden i […]

Jaget och jobbet

En av de viktigaste faktorerna bakom en väl fungerande arbetsplats är att vi förmår se skillnaden mellan den roll och funktion vi har på jobbet och de andra roller vi har i vardagslivet i stort, exempelvis familjen. Detta inte minst därför att sammanblandning av olika roller lätt leder till stressreaktioner och upplevelser av överbelastning. Man […]