Autentiskt ledarskap

Autentiskt ledarskap – vägen till hållbart ledarskap?

I höstas fick jag ett uppdrag att hålla i en workshop på temat Hållbart ledarskap för en skara chefer. Jag, som tidigare arbetat en hel del med såväl stresshantering som utmattningssyndrom, började genast tänka i termer av återhämtning, stressfysiologi och den omtalade ”balansen i livet”. Men. Min hjärna växlade in på ett annat spår och började associera hållbart ledarskap med att jag som ledare vågar vara sann och äkta i förhållande till mig själv och andra, det vill säga att jag är autentisk. Det blev därför en (uppskattad) workshop om autentiskt ledarskap som en väg till ett hållbart ledarskap.

Begreppet autenticitet kan kanske kännas nytt, men det har som så många andra begrepp sina rötter i den grekiska filosofin och kan definieras som ”att till ditt eget själv vara sann”. Shakespeare låter Polonius uttrycka just detta i Hamlet (”To thy own self be true”). Vi kan finna tankar om vikten av att vara autentisk i såväl den humanistiska som den existentiella psykologin. Att vara autentisk innebär att det finns en samstämmighet med vad du säger, vad du känner och vad du gör. Du är den du är, utan förställning eller fasad.

De senaste 50 åren har ledarskapsforskare i otaliga studier försökt identifiera vilka stilar, egenskaper eller personlighetsdrag som präglar framgångsrika ledare. Numera råder en samstämmighet kring att Full Range Leadership, en kombination av transaktionellt och transformerande ledarskap, är eftersträvansvärt. Men vad kännetecknar en ledare som får sina medarbetares förtroende?

Om du tänker efter kan du (förhoppningsvis) finna en, eller kanske flera, chefer som du haft som du verkligen litade på och gärna följde. Var hon eller han perfekt? Troligen inte. Men du kände troligen att det var en person som var äkta och genuin i sin ledarroll. Varje ledare behöver kunna anpassa sin ledarstil till organisationens krav, situationen och gruppens utvecklingsresa – och samtidigt vara trogen sig själv och sina värderingar. Autentiskt ledarskap handlar om att hitta sin egen väg utifrån sina egna förutsättningar i den givna rollen och kontexten.

Det finns flera olika teorier som har det gemensamt att de identifierar vissa kännetecken som återfinns hos de autentiska ledarna:

Autentiska ledare har självkännedom och är genuina i samspelet med andra människor. De vet sina styrkor och sina svagheter. De upplevs som konsekventa av sin omgivning, då de agerar på ungefär samma sätt oavsett sammanhang.

Autentiska ledare är medvetna om sina grundläggande värderingar och följer dem konsekvent – även under press. Värderingarna visar sig i deras förhållningssätt, attityder, beteenden och samspel med andra. De har ett syfte med sitt ledarskap, de vet vart de är på väg och vad de vill åstadkomma.

Autentiska ledare har ett etiskt förhållningssätt, d.v.s. de är medvetna om de moraliska och etiska aspekterna i alla situationer. De föregår med gott exempel i sina organisationer.

Autentiska ledare leder med hjärnan och hjärtat. De vågar visa känslor och vara sårbara. De är tydliga och raka i sin kommunikation och samtidigt empatiska och inkännande. De bygger förtroende genom att visa förståelse för medarbetares situation, problem och utmaningar och skapar på detta sätt en grogrund för engagemang hos medarbetaren.

Autentiska ledare fokuserar på långsiktighet och meningsfullhet, i såväl affärer som relationer. De leder inte enbart verksamheter, de leder människor. Att få en organisation att blomstra och dess medarbetare att trivas kräver hårt arbete och tålamod.

Autentiska ledare är målorienterade och fokuserar på resultat. De kan ställa uppdraget och organisationens mål framför sina egna intressen. De strävar efter att skapa resultat för organisationen, inte att själva skaffa sig status, makt eller pengar.

Den mest kända förespråkaren för autentiskt ledarskap är kanske Bill George, professor i Management Practise vid Harvard Business School. Den tidigare VD-n och styrelseordföranden har sedan 2003 publicerat flera studier kring autentiskt ledarskap och dess kännetecken. I en artikel i Harvard Business Review 2015 vidareutvecklar han sina tankar kring autentiskt ledarskap.

Han betonar att den autentiska ledaren behöver anpassa sin ledarstil till det aktuella sammanhanget. Ibland handlar det om att agera som coach och inspiratör till medarbetare, ibland att vara specifik och instruerande. Ibland firar ledaren framgångar tillsammans med sina medarbetare, ibland behöver svåra beslut tas som kan innebära uppsägningar och nedläggning. De autentiska ledarna är bra på att reglera sina tankar och känslor i olika sammanhang. De kontrollerar sitt beteende och anpassar det efter vad som är mest lämpligt för situationen.

George betonar att de autentiska ledarna hela tiden utmanas och utvecklas. De inser att självutveckling är en resa utan slut, ett ständigt lärande. George konstaterar även att autentiska ledare inte är perfekta och inte heller bör sträva efter att vara det. De gör misstag som alla andra, men de står för dem och ser sina misstag som lärotillfällen. De tvekar inte att be om hjälp vid behov och de efterfrågar feedback från sina medarbetare.

” If you want to be an authentic leader and have a meaningful life, you need to do the difficult inner work to develop yourself, have a strong moral compass based on your beliefs and values, and work on problems that matter to you. When you look back on your life it may not be perfect, but it will be authentically yours.” 

Bill George, 2015

Källor: Bill George har skrivit flera böcker om autentiskt ledarskap. ”Autentic Leadership” (2003), ”True North” (2007 ) och ”Discover Your True North” (2015),