Skolförälder

Att ta sin roll som skolförälder – ett viktigt uppdrag för att skolan ska lyckas

I tidigare bloggar har vi på Sandahls ofta beskrivit ett systemiskt perspektiv (Roll, Mål & Sammanhang) som en grundmodell för att hjälpa organisationer att bättre förstå sina sammanhang, tydliggöra mål och få insikt om vilka rollbeteenden som bidrar till dessa mål.

Många organisationer har svåra, komplexa och mångbottnade mål. Skolan är verkligen inget undantag. Vår svenska skola har till uppgift att se till att alla elever, oavsett social bakgrund, ges samma möjligheter att uppnå skolans mål – en skola för alla. Skollagen har tydliga krav: alla elever ska uppnå minst godkänt i alla ämnen. Detta lyckas svensk skola inte alltid med.

Claes Nilholm, professor i Pedagogik skriver på Bloggportalen Uppsala universitet 181112 att skolan egentligen har sju uppdrag, så som han tolkar skollagen:

  • Ett kunskapsuppdrag som innefattar lusten att lära
  • Överföring av värden och fostran till demokrati
  • Utveckling av dygder (t.ex. ansvar)
  • Ett kompensatoriskt uppdrag
  • Främjande av personlig utveckling
  • Främjande av gemenskap
  • Främjande av hälsa

Visst kan man med stolthet påstå att dessa uppdrag speglar vårt fantastiska land och vår människosyn! Självklart är detta ett stort och svårt uppdrag. Man kämpar inom skolan, inte minst med det kompensatoriska uppdraget som innebär att skolan skall kompensera för elevers hemsituation, om denna gör att man har en sämre möjlighet att lyckas i skolan.

När jag läser dessa uppdrag blir jag också påmind om det stora ansvar jag har som förälder att bidra till nästan samtliga dessa mål. Att skolan inte har en chans att lyckas om inte jag också tar min roll som skolförälder så bra som jag kan.

Vi på Sandahls har pratat om att det finns så mycket outnyttjad potential i föräldrar som inte vill annat än att deras barn skall lyckas i skolan. Tänk om alla föräldrar kunde få en utbildning och vägledning i sin förmåga att bidra till skolans uppdrag – vad kan man som förälder utveckla för att bidra till sitt barns välbefinnande och trygghet och till ett lärande klimat i skolan?  En kort kvällsutbildning/studiecirkel med modeller, reflektion och egna nästa steg som skolförälder för att bättre bidra till att skolan lyckas med sitt uppdrag.

Häromdagen blev jag uppringd av ännu en skola med personal och rektor som kämpar med sitt uppdrag och känner sig otillräckliga. De har som många skolor en svår pedagogisk situation med många barn som har rätt till särskilt stöd, problem att rekrytera kompetent personal och stora krav från föräldrar som tycker att skolan skall sätta in mer resurser. Vi vet att lärarens kompetens anses som den viktigaste faktorn för att skolan skall lyckas med sitt uppdrag (kompetens som handlar om att ha en varierande undervisning, en förmåga att skapa struktur, att skapa relation eller att få elever att känna att de kan). Men en annan viktig resurs är du som förälder och din förmåga att ta roll som skolförälder gentemot ditt barn, ditt barns kamrater och allt som snurrar runt dessa barns skolsammanhang.

Idag görs det en hel del i skolor och förskolor för att aktivera föräldrar och få dem att förstå vilken viktig roll de spelar. Med små medel kan det vända för en elev och en hel klass. Om fler föräldrar fick insikt i detta skulle det skapa empowerment inte bara för dem själva och deras barn utan för hela skolan.

Jag skulle vilja hjälpa skolans personal med sitt uppdrag, men också mobilisera energin, kompetensen och kraften hos helt vanliga kloka föräldrar till helt vanliga skolbarn. Idag tror jag många föräldrar känner sig maktlösa och ensamma i sin vilja och ambition att bidra och saknar ett sammanhang där detta kan få blomma ut. Jag hoppas få göra ett pilotprojekt i någon skola som vill arbeta för att aktivera föräldrar som grupp. Är du en del av den skolan? Ring mig!