Gränslöst arbetsliv

Att ta sin roll i ett gränslöst arbetsliv

I vår verksamhet som organisationspsykologer har vi sett att när chefer och medarbetare får hjälp att hitta en gemensam bild av sitt sammanhang, sina mål och vars och ens roll löser sig många svårigheter på arbetsplatsen. Vi brukar prata om betydelsen av en tydlig gemensam ”karta” som hjälper individen att ta sin roll och navigera i arbetet.

Idag har begreppet ”gränslöst arbete” blivit centralt för att beskriva det moderna arbetslivet.

Hög förändringstakt, ökad komplexitet och snabb teknikutveckling har lett till en uppluckring av de traditionella arbetsformerna på ett sätt som påverkar både när, var och hur vi arbetar. Vi har gått från en fast reglering av detta till ett arbetsliv alltmer präglat av oreglerat arbete och digital tillgänglighet. Det pågår mycket spännande forskning om hur vi skapar hållbara arbetsförhållanden under de nya förutsättningar som råder i vår samtid. Intressant nog visar den att ”gränslösheten” gör arbetet med tydlighet, samsyn och gränssättning ännu mer relevant.

Man kan urskilja både möjligheter och risker med det gränslösa arbetet:

Möjligheter Risker
Mindre detaljstyrning och mer fokus på resultat och mål – ökat inflytande och autonomi för individen Ökade krav på individen att själv sätta gränser – risk att jobbet tar över hela livet
Flexibiliteten kan ge bättre möjlighet att kombinera arbetet med livet i övrigt Vi jobbar mer – på arbetsplatsen och utanför
Egen kontroll av arbetstiden har koppling till ökad hälsa Bristande återhämtning ger risk för överbelastning och sjukdom

Att navigera i ett gränslöst arbetsliv ställer stora krav på individens egen gränskompetens och förmåga till självreglering. Man behöver kunna tydliggöra och avgränsa sitt eget ansvarsområde, arbeta självständigt, organisera sitt arbete effektivt och avgöra när uppgiften är färdig. Man behöver också kunna skapa utrymme för vila och återhämtning.

Även arbetsgivaren behöver bidra till fungerande gränskontroll genom att kommunicera tydliga mål, rollbeskrivningar och prestationskrav samt ge kontinuerlig återkoppling på det utförda arbetet. I dagens ofta komplexa organisationer med olika typer av matrisstruktur är det också av central betydelse att tydliggöra vem individen är ansvarig inför. 

Chefen anger normen för medarbetarna och präglar kulturen, det vet vi generellt. Som chef är det därför viktigt att fundera på hur ens eget sätt att förhålla sig till gränser påverkar medarbetarna. Det är också betydelsefullt att diskutera och klargöra gemensamma riktlinjer för chef och medarbetare kring detta. Hur ska man till exempel förhålla sig till mailkorrespondens; Är det ok att skicka meddelanden när som helst och vilken tillgänglighet förväntar vi oss av varandra?

Det moderna arbetslivet ställer generella krav på en ökad och kontinuerlig dialog på arbetsplatsen. Medarbetarna behöver vara medvetna om och delaktiga i den alltmer intensiva kommunikation som krävs för att navigera mot verksamhetens mål. Att prioritera utrymme och struktur för detta i vardagen är en framgångsfaktor för alla organisationer.

I samband med olika uppdrag har vi upptäckt att vår bok ”Ta din roll på jobbet!” kan vara användbar som arbetsmaterial i syfte att skapa en struktur för en sådan dialog. Till exempel kan alla medarbetare tillsammans med sin chef läsa ett kapitel i månaden och vid arbetsplatsträffen diskutera innehållet och hur man tillsammans kan skapa tydlighet och samsyn kring roller, gränssättning och utveckling på arbetsplatsen. Att regelbundet återkomma till dessa resonemang och uppdatera ”kartan” är det som ger långsiktig effekt.

Anna-Lena och Paul Sundlin

Referenser:

Gränslöst arbete- En forskarantologi om arbetsmiljöutmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv, Arbetsmiljöverket, Rapport 2018:1, Red Gunnar Aronsson

Sundlin&Sundlin, Ta din roll på jobbet!, Liber, 2018