Agilt ledarskap

Agilt arbetssätt – agilt ledarskap

Föränderlighet och ökad komplexitet är två stora utmaningar som dagens ledare ständigt ställs inför. Därmed är det inte så konstigt att ledarskapsteorier som handlar om anpassning och flexibilitet har blivit allt populärare. En intressant sådan teori i den tätbevuxna ledarskapsdjungeln är adaptivt ledarskap, som du kan läsa mer om i bloggen ”Olika utmaningar – olika svar”. Ett annat fenomen som det skrivits en hel del om på senare tid är agilt ledarskap.

För att beskriva agilt ledarskap behöver vi först titta på bakgrunden till begreppet agilt. Begreppet kommer från det engelska ordet agility som betyder rörlighet eller smidighet. Agila metoder växte fram i IT-världens mjukvaruutveckling under 1990-talet. Det är inte en renodlad teori, utan snarare ett paraplybegrepp bestående av värderingar, attityder och principer. De agila förhållningssättet har på senare år spridit sig till många olika typer av organisationer och forskning visar att metoderna kan vara framgångsrika även utanför IT-världen. Enligt Martin Fowler, mjukvaruutvecklare och tidig förespråkare för agila metoder, bygger förhållningssättet bland annat på två nyckelfaktorer:

  • Anpassningsbarhet. Anpassningsbarhet handlar om att söka feedback från relevanta parter, exempelvis kunder, samt att jobba i korta upprepande cykler med löpande utvärdering för att snabbt kunna möta upp skiftande förutsättningar i omvärlden.
  • Fokus på människor. Agila metoder handlar om att värdesätta människorna som skapar processen, snarare än processen i sig. Arbetet sker ofta i mer eller mindre självorganiserade team, som med fördel är tvärfunktionella. Teammedlemmarna ses inte som utbytbara komponenter som ska hålla igång en viss process, utan som föränderliga individer med unik kompetens.

Men vad innebär ovanstående i praktiken? Lina Horndahl, IT-projektledare och agil coach på Telia, berättar hur ett agilt arbetssätt kan se ut. Hon poängterar att arbetet kan se olika ut beroende på vilken organisation man arbetar i och vilken roll man har, samt att det agila är mer än bara ett arbetssätt – det är en hel kultur och ett förhållningssätt. Detta förhållningssätt innebär bland annat att jobba kunddrivet istället för funktionsdrivet. Hur kan kunderna få mer värde? För att ta reda på det söker de tvärfunktionella teamen feedback, helst direkt från sina kunder, men också inom och mellan team. Det här kan ses som ett exempel på nyckelfaktorn anpassningsbarhet – att anpassa sin riktning efter bland annat kundens önskemål.

Som projektledare och coach håller Lina i feedback- och reflektionssessioner både inom team och mellan olika team, där de bland annat diskuterar vad de kan förbättra, hur de kan öka sitt kundvärde och hur de kan bli mer effektiva. Det här kan ses som ett exempel på nyckelfaktorn människofokus – att värdesätta och använda kompetensen som finns i gruppen.

Vad är då den agila ledarens roll? Ett agilt ledarskap är inte helt enkelt att definiera, eftersom det bland annat är så kontextberoende. Men en agil ledare bör skapa goda förutsättningar för att de självständiga teamen ska kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Joiner och Josephs, som skrivit boken Leadership agility: five levels of mastery for anticipating and initiating change, poängterar att en av de viktigaste funktionerna en agil ledare har är att vara den som tar ett steg tillbaka för att se saker ur ett större perspektiv. Ledaren behöver också ständigt reflektera över hur utfallet av beslut blev, samt utmana sig, prova nya beteenden och framförallt lära av sina misstag.

Är du nyfiken på hur du som ledare kan använda dig av ett mer agilt förhållningssätt i ditt arbete? Här är Lina Horndahls tips, grundade på hennes utbildning i, och erfarenhet av, agil projektledning:

  • Fundera över din eller ditt teams arbetsprocess. Har ni en lång arbetsprocess utan kontakt med kunder eller andra inblandade? Ställ dig frågan om och i så fall hur ni kan leverera värde till era kunder oftare.
  • Använd dig av feedback! Ge feedback och framförallt be om feedback. Finns det möjlighet att hela din arbetsgrupp ger mer feedback till varandra? Har ni kunder eller dylikt som ni kan få feedback ifrån?
  • Var transparent i din arbetsprocess: vänta inte med att dela med dig av dina idéer, planer eller projekt utan gör det så tidigt som möjligt.

Referenser:

Fowler, Martin (2015) The New Methodology. Publicerad på https://www.martinfowler.com/articles/newMethodology.html

Gustavsson, Tomas (2016) Benefits of agile project management in a non-software development context – a literature review. PM World Journal

Joiner, Bill & Josephs, Stephen (2007). Leadership agility: five levels of mastery for anticipating and initiating change. San Francisco: Jossey-Bass

Lina Horndahl, IT-projektledare och agil coach på Telia
https://brabattreagil.se

Mer om agila metoder:
www.agilealliance.org
http://agilemanifesto.org

Läs mer om Sandahl Partners och våra tjänster här