utveckla medarbetarskapet

Utveckla medarbetarskapet – tre framgångsfaktorer

Jag och mina kollegor har under många år jobbat med ledarutveckling i olika former. Det är viktigt och givande och det är ingen tvekan om att ledarens förhållningssätt har stor inverkan på såväl effektivitet som stämning och trivsel på arbetsplatsen. Därför är det både vanligt och riktigt att personer som får någon form av ledarroll skickas på ledarskapskurs och att organisationer gör stora investeringar i olika typer av ledarutvecklingsprogram. Men när kursdeltagarna sedan kommer tillbaka till vardagen efter kursen upptäcker många att det är en omöjlig uppgift att skapa resultat och god miljö på jobbet trots alla nya kunskaper och goda intentioner. Då är det lätt att känna hopplöshet och tappa sugen.

För framgång i ledarskapet är man beroende av att medarbetarskapet fungerar, att alla de som har andra roller på arbetsplatsen också är ”med på tåget”. Det är ledare och medarbetare som tillsammans medverkar till att utföra organisationens uppdrag och nå dess mål och visioner. Det blir därför betydligt bättre effekt av ledarutveckling inom en organisation om också medarbetarna får motsvarande träning knuten till sin roll. Det är fortfarande mindre vanligt att så sker, men insikten om hur viktigt detta är har börjat sprida sig inom arbetslivet. Jag har under senare år haft förmånen att arbeta med ett antal medarbetarprogram inom olika organisationer och samlat på mig en hel del erfarenheter.

För att förverkliga ett aktivt och delaktigt medarbetarskap gäller i stora drag samma principer som för ledarskap, även om fokus för rollerna skiljer sig åt. Det handlar om att:

  • Tydliggöra sin roll och kunna skilja på roll och person
  • Förstå den organisation man arbetar i, dess sammanhang och mål
  • Kunna kommunicera sakligt och i rätt forum
  • Ha kunskaper om hur arbetsgrupper utvecklas och hur man kan bidra till konstruktivt samspel i sin egen grupp

Min erfarenhet är att det finns tre grundläggande framgångsfaktorer för att få ut optimal effekt av en medarbetarutbildning:

– Det är av avgörande betydelse att aktuella chefer deltar i utbildningen. När chefer och medarbetare tillägnar sig samma språk och kommunicerar med hjälp av samma begrepp och modeller uppstår en synergieffekt i organisationen som leder till ökad funktionalitet och effektivitet.

– Utbildningen behöver också förankras i organisationens vardagliga arbete. Chefer och medarbetare behöver tillsammans konkretisera hur medarbetarskap och ledarskap samverkar på bästa sätt i just deras verksamhet.

– Ett enstaka utbildningstillfälle är inte verksamt. Därför krävs fortsatt arbete med förankringen inom organisationen. Det kan handla om att till exempel ha gemensam reflektion eller övning utifrån medarbetarutbildningens innehåll som stående punkt på arbetsplatsträffar eller att fördjupa sig genom att läsa någon gemensam litteratur inom ämnet.

Den sista punkten är kanske både den viktigaste och svåraste, att orka hålla i över tid. Här kan boken ”Ta din roll på jobbet!” (Sundlin & Sundlin, Liber, 2012) vara till hjälp. Boken som har använts i ett flertal organisationer kom i en ny reviderad och utökad upplaga i mars 2018.

Om du är nyfiken på hur man kan arbeta med sin egen organisation kan du låta dig  inspireras av Therese Thomssons blogg Ta din roll på jobbet, där hon beskriver sitt utvecklingsarbete som chef inom Socialförvaltningen på Gotland.

Läs mer om Sandahl Partners tjänster här