arbetsplatsen

Den kreativa arbetsplatsen

Kreativitet, det är väl bara för de konstnärligt lagda – de som spelar instrument, målar akvareller och skriver romaner. Eller? Att kreativitet bidrar till ekonomisk tillväxt är känt sedan länge genom forskningen, och en kreativ arbetsplats tycks också leda till bättre psykologiskt välbefinnande för medarbetaren. Men vem är det som ska vara kreativ, och hur kan man som ledare bidra till en kreativ miljö?

Farida Rasulzada, universitetslektor i psykologi vid Lunds Universitet, har under flera år forskat i hur man kan främja hälsa och innovationer på arbetsplatser, och vad organisationer kan uppnå om de ger medarbetarna utrymme att vara kreativa och innovativa.

Hon har konstaterat att stressnivån är lägre på kreativa arbetsplatser, och att de som arbetar där också sover bättre och oroar sig mindre. I den offentliga sektorn uppskattade medarbetarna ett kreativt arbetsklimat mer än att bli erbjuden högre lön.

Vad utmärker då en kreativ arbetsplats? Det handlar till stor del om att skapa en miljö där medarbetarna tillåts vara olika, och där de också uppmuntras att uttrycka sin särart och se det positiva i att vi alla kommer med olika erfarenheter och färdigheter. Att få in mångfald på arbetsplatsen är ett effektivt sätt att öka kreativiteten, och det skapar i längden bättre ekonomisk vinst, mindre sociala problem och sänker sjukskrivningarna.

Rasulzadas forskning visar på några faktorer som utmärker ett ledarskap som möjliggör kreativitet:

Relationsorienterade – måna om att ha en god relation till sina medarbetare

Visionärer – viktigare med utveckling än med vinstmaximering

Förändringsorienterade – startar gärna nya projekt och har bytt område och bransch flera gånger under karriären, samt utmanar rådande principer

Bra på att stanna upp – tar sig tid att se över och reflektera kring både sitt eget beteende och sin organisation

Ifrågasättande – uppmanar också sina anställda till reflektion

De uppmuntrar även till samarbete över gränser och till mångfald, är närvarande i organisationen och har en förmåga att se helhetsbilden i verksamheten.

För att kunna bidra till att kreativiteten flödar behöver man som chef och ledare en arena som ger plats för humor och lekfullhet, där sociala interaktioner kan uppstå och där man vågar ta risker och samarbeta. Den ska vara både trygg och utmanande, och ge utrymme för misstag. Man behöver också vara medveten om att det finns olika sorters kreativitet; dels den radikala, som handlar om att komma på nya saker, och dels den adaptiva, som utvecklar det som redan finns. Bägge behövs på en arbetsplats som vill vara innovativ. Det gäller att ta tillvara alla medarbetares olika färdigheter och erfarenheter, och ha en miljö som är gynnsam för allas möjlighet till utveckling.

Kreativitet finns hos oss alla, inte bara hos en särskild typ av individer. Men den kan se olika ut. Genom att ge människors kreativitet utrymme och vara öppen för hur den gestaltar sig, kan man få den att blomstra, och därmed bidra till såväl ekonomisk tillväxt som till ett bättre psykologiskt välbefinnande för alla medarbetare inom organisationen.

 

Kreativitet ur ett psykologiskt perspektiv. (2014) Liber. Rasulzada, F. (red).

Rasulzada, F. (2007). Organizational creativity and psychological well-being – contextual aspects on organizational creativity and psychological well-being from an open systems perspective – kan laddas ned från www.farida.se.

Läs gärna mer om Sandahl Partners och våra tjänster här