Kraftfält – en metod som stöttar grupper

SCTrapporteringKlockan 08.45 kliver jag in i rummet där det ska hållas en workshop om hur man kan använda kraftfältsanalys för att följa en grupps utveckling. Jag noterar att jag tänker ”det här kommer inte ge mig något, jag kan det här, jag jobbar ju med det här dagligen”. När workshopen är i gång och jag har landat i min medlemsroll, inser jag att det är ju så här det är. Att komma in i en ny grupp och ha negativa tankar var typiska flyktbeteenden, som hindrade mig att vara i nuet och ta in det som hände i verkligheten.

Kraftfältsanalys är ett verktyg som vi på Sandahls ofta använder med grupper både vid förändrings-/utvecklingsarbete och som en metod för utvärdering. En kraftfältsanalys görs alltid i relation till ett mål och innebär att identifiera krafter som driver oss mot målet och krafter som hindrar oss att nå målet.

I dagens workshop påmindes jag om hur man kan identifiera vanligt förekommande drivande och hindrande krafter kopplade till vilken fas en grupp befinner sig i. I flyktfasen (motsvarande fas 1 och 2 i Susan Wheelans integrerade teori om gruppers utveckling) ser vi ofta hindrande krafter som handlar om svårigheter att vara i nuet: medlemmarna har t.ex. negativa förutsägelser om framtiden och gamla ”krigshistorier” om dåtiden. Andra exempel på hindrande krafter i denna fas är att medlemmar drar sig undan p.g.a. av oro eller osäkerhet om det inte är tryggt nog att uttrycka sig eller ta plats i gruppen. Ofta är medlemmarna då upptagna av fantasier om de andra medlemmarna, som är svåra att skilja från vad som är en realitet.

Det implicita målet i tidiga gruppfaser handlar om gruppens beroende av ledaren: att känna sig trygg i att ledaren kommer att stå där stadigt när det börjar blåsa. I senare faser av gruppers utveckling finner man andra typiska drivande och hindrande krafter som påverkar gruppens utveckling. Genom att förstå vilka hindrande och drivande krafter som för tillfället påverkar gruppen kan man som ledare för en grupp välja (rätt) interventioner som syftar till att reducera dessa hinder, och därmed stötta gruppens utveckling.

En sak som blev tydligt för mig under dagen var att krafter som är hindrande i en kontext inte nödvändigtvis är det i en annan. Jag blev också påmind om att hur pedagogiskt enkelt ett kraftfält än må vara, är det ändå en konst att få fram konkreta beteenden, eller data, som verkligen visar på om det är en hindrande eller drivande kraft. Och att förstå hur man använder den informationen för gruppens bästa.

kraftfältsanalys

Rapporterat av: Johanna Dahlgren

Här kan du läsa våra övriga rapporteringar från konferensen.