Kan vem som helst bli en bra ledare?

Med fenotyp menas de observerbara egenskaperna hos en organism, till exempel en blommas färg eller ett djurs eller en människas typiska beteende. Fenotypen bestäms i sin tur av ett samspel mellan genotypen (organismens genetiska uppsättning) och miljöfaktorer. Arv och miljö flätas alltså samman i det vetenskapen kallar för fenotyp.

Hur detta samspel egentligen ser ut låter sig inte riktigt beskrivas, det verkar som att arv och miljö inte fullt ut går att skilja åt. Vilka gener ger då det bästa grundmaterialet för att tillsammans med rätt miljö skapa en robust, klok, varm, förståndig, målinriktad människa? Eller, i ledarskapssammanhang, en bra ledare?

Här blir det genast än svårare att svara. Liksom det är svårt att säga att vissa specifika gener är bra i alla sammanhang, är det också svårt att säga att vissa specifika egenskaper är bra hos en ledare.

Jag överdriver en smula för visst finns det egenskaper såsom begåvning och känslomässig balans som överlag är framgångsfaktorer för ledarskap. Men precis som i naturen verkar det vara på så sätt att vissa gener och egenskaper fungerar utmärkt under vissa betingelser medan de är bristfälliga under andra betingelser.

En människa som t ex klarar motgångar, svält och umbäranden och under dessa betingelser inte bara överlever utan också klarar sig bra kanske inte alls klarar sig lika bra om betingelserna ändras. Denna människa kan ha svårt att ta tillvara möjligheterna, utvecklas och blomstra under gynnsamma betingelser med gott om mat, möjligheter att utnyttja och idéer att förvekliga. De människor som klarar gynnsamma betingelser, som verkligen kan fånga tillfället, utveckla nya idéer och transformeras under goda betingelser kan ha svårt att klara umbäranden och svält. På så sätt verkar människan som art kunna överleva. Alla är inte bra på allt men det finns alltid människor som klarar rådande betingelser väl.

Så här tror jag att vi får tänka även om ledarskap. Vi behöver förstås ha en god bild av den tilltänkta chefens egenskaper och bakgrund såsom begåvning, känslomässig balans, meriter, intresse, ambition, kunskaper etc. Men vad vi i minst lika stor, eller egentligen större utsträckning, behöver är en god bild av sammanhanget som chefen kommer att leda och verka i. Handlar sammanhanget om att få något på fötter, eller att gå från bra till jättebra? Eller handlar sammanhanget om att bli tydligare i mål och roller? Eller att skapa visioner och få med sig andra på en förändringsresa?

Utmärkta personer med bevisat goda chefsegenskaper kommer per automatik inte lyckas i sammanhang som är annorlunda än där personen tidigare har lyckats väl.

Matchning mot sammanhang är viktigt och svårt. Genom att få en god bild av viktiga betingelser i sammanhanget kan både rekryterare och chefer kommer närmare kloka beslut som fungerar.

Lyckas vi inte i ett specifikt sammanhang kan vi blomstra i ett annat!

Här kan du läsa mer om Sandahl Partners och våra tjänster