Från maktutövande till ansvarstagande

Den en millimeter långa rundmasken Caenorhabditis elegans har bara 302 nervceller. Ändå kan den ”förstå” sambandet mellan en sinnesupplevelse och dess konsekvens. Människan har bortåt 130 miljarder nervceller, bara i hjärnan – vilka möjligheter till sinnesupplevelser! Frågan är dock hur vi egentligen utnyttjar denna resurs? Vad händer med oss människor när vi vänder vår uppmärksamhet utåt, och öppnar upp för att låta oss påverkas av det som finns omkring oss?

Världen vi lever i är komplex och vi ställs dagligen inför situationer som kräver flexibilitet. Som ledare behöver man träna på att handskas med det oförutsägbara, gå utanför bekvämlighetszonen och försöka förstå den andre. Men hur kan man öva sig i det?

Det frågar sig medicine doktor Julia Romanowska i en avhandling från 2014 med titeln Improving leadership through the power of words and music. Som klassiskt skolad slagverkare visste Julia Romanowska att sinnesupplevelser genom konst och musik på olika sätt berör och påverkar oss människor. I sin avhandling ville hon utvärdera hur det personliga ledaransvaret skulle kunna påverkas genom ordens och musikens kraft. Hennes metod kallas Schibbolet, och består i att man konfronteras med existentiella teman genom konstnärliga uttryck. En metod som visade sig få både chefer och medarbetare att må bättre.

Den teoretiska modell som Schibbolet bygger på kallas estemetik – samspelet mellan estetik, emotion och etik. Vid varje tillfälle som deltagarna i ledarskapsprogrammet träffades fick de ta del av en timmas musik och texter som Julia satt samman. Efteråt fick de förutsättningslöst skriva ned sina tankar och diskutera med varandra de känslor som väckts.. Upplevelserna i rummet kunde stundtals bli mycket starka. Genom att ta in och hantera en starkt känsloladdad spegling av verkligheten tänkte sig Julia att ledarna skulle utveckla sin förmåga att ta in och hantera den oförutsägbara verkligheten.

Alla situationer är unika, och man måste kunna bilda sig en egen uppfattning om rätt och fel. Som ledare är det farligt att ha en övertro på att man genom standardiserade begrepp och rutinbeteende kan ta kontroll över verkligheten, menar Julia. Om man kan känna tillit till sin kapacitet att fatta rätt beslut även när man inte har kontroll, så ökar också möjligheten att man tar sitt ansvar som ledare. Man går från hur kan JAG påverka? till hur kan jag PÅVERKAS? Först när man kan tänka: jag står inför en situation – hur ska jag öppna mig för att ta in den? då kan man ta ansvar, säger Julia.

Såväl de psyko­logiska som de sociala och biologiska aspekterna hos cheferna och deras medarbetare förbättrades i Schibboletgruppen, jämfört med en kontrollgrupp som fick delta i ett vanligt ledarprogram med föreläsningar och diskussioner. Cheferna blev mer stresståliga och ansvarstagande medan tendenser till självöverskattning försvann. De visade mindre likgiltighet och ett större mod att fatta beslut i viktiga frågor,. Cheferna förbättrade också sin förmåga att hantera konflikter på ett kreativt sätt. Deras medarbetare sov bättre och hade färre utmattnings- och depressiva symtom, deras självkänsla stärktes, och de tyckte att deras chefer var mindre undvikande och började ta ett större ansvar.

Visar detta att man blir en bättre chef genom att konsumera mer kultur? Nej, Schibbolet handlar inte om kulturförströelse, utan om att utvidga sin livserfarenhet, att vara med om upplevelser som leder till att man ser någonting som man inte har sett tidigare. Något som väcker resonans på ett djupare plan. Konst som får människor att leva sig in i svåra situationer och utveckla sin estemetiska kapacitet. Istället för att bara se på oss själva och fokusera på att förstärka våra redan goda egenskaper hjälper metoden oss att vända uppmärksamhet utåt, mot andra och det som händer runt omkring. På så sätt kan vi möta oss själva och utforska vilket ansvar vi har. I konfrontationen med konsten kan vi låta oss bli berörda och få insikter som hjälper oss handskas med det oförutsägbara. Och till vårt förfogande har vi 130 miljarder nervceller…

Nyfiken på Sandahl Partners? Läs mer om våra tjänster här.