Tänk efter före – att lyckas med förändringsarbete

Att våra organisationer ska använda bästa tillgängliga kunskap ses ofta som en självklarhet. I organisationer där kunskap är själva varan vi erbjuder våra kunder, patienter eller brukare blir ämnet än mer centralt. Hur säkrar vi att nya kunskaper, metoder, innovationer införs i våra organisationer på ett effektivt sätt?

Implementering är det begrepp man använder för att beskriva procedurer som används för att införa nya kunskaper eller arbetssätt och säkra att de används. Forskning visar att med kunskap om implementering så genomförs i genomsnitt 80 % av planerade förändringar. Utan sådan kunskap genomförs i snitt 14 % efter 17 år! Så vad vet vi idag om implementering?

Forskargruppen Meyers, Durlak och Wandersman sammanfattar relevant forskning i ett ramverk de kallar ”Quality Implementation Framework”. Ramverket vilar på en genomgång av nästan 2000 vetenskapliga artiklar i ämnet och beskriver fyra faser med totalt 14 steg.

Den inledande fasen, initial analys och bedömning, handlar om ta ställning till en rad frågor innan man gör något alls. Frågorna är som följer

1. Varför gör vi detta, vilka behov har vi och hur kan det nya arbetssättet hjälpa oss att möta detta behov?

2. Passar det nya arbetssättet vår organisation, våra behov, våra värderingar?

3. Är organisationen redo för det nya arbetssättet, är vi redo för förändring?

4. Bör och kan vi anpassa det nya arbetssättet till vår organisation?

5. Har det nya arbetssättet ett genuint stöd i vår organisation, från beslutsfattare, chefer, medarbetare?

6. Behöver vi stärka infrastrukturen och motivationen, eller höja kunskapsnivån?

7. Har vi identifierat vilka som genomför implementeringen i praktiken? Hur kan vi stötta dem?

8. Kan vi erbjuda tillräckligt med utbildning/träning till dem som ska genomföra förändringen?

Fas två, skapa struktur för implementeringen, rymmer två centrala beslut:

9. Utse organisatoriskt ansvariga och stödpersoner samt specificera roller, ansvar och processer och mål.

10. Skapa en implementeringsplan med konkreta uppgifter och tid för genomförande.

Fas tre handlar om genomförande. Här krävs det uthållighet i organisationen och man stödjer genom att:

11. Erbjuda stöd, såväl handledning som teknisk assistans till dem som genomför implementeringen.

12. Utvärdera processen.

13. Ge återkoppling till alla inblandade.

I fas fyra handlar det om att lära och förbättra.

14. Forskargruppen fastslår vikten av att lära av erfarenheterna för att kunna förbättra framtida förändrings- och implementeringsprocesser.

För att kunna möta morgondagens efterfrågan och våra kunders behov av aktuell kunskap behöver ledare och organisationer kompetens inom kvalificerad kunskapsstyrning och implementering. Dagens blogg är menad som ett vitaminpiller i den riktningen.

Litteratur:

Meyers, D., Durlak, J. & Wandersman, A. The Quality implementation framework: A synthesis of critical steps in the implementation process. American Journal of Community Psychology (2012).

(Den svenska översättningen av de 14 stegen är hämtad från Utblick folkhälsa, Folkhälsomyndigheten, 2015)

Mer information om Sandahl Partners och våra tjänster hittar du här