Mångfald ger bättre resultat än enfald

Integration är en av våra största utmaningar, såväl i samhället i stort som i arbetslivet. De flesta av oss inser värdet av mångfald. Vi hör ofta att organisationers framgång är beroende av en bredd av kompetens från människor med olika bakgrund och erfarenheter. Samtidigt vet vi att alltför ofta väljs och belönas de som uppfattas som ” lika” och som inte utmanar uttalade och outtalade normer. Det går t.ex. med snigelfart att uppnå könsmässig jämställdhet i våra bolagsstyrelser, trots alla utfästelser och vackra visioner. Hur kan denna paradox mellan ord och handling förstås?

En förklaringsmodell är evolutionär psykologi. Det har varit funktionellt för människor att sluta sig samman i grupper för att överleva. Och att reagera med kamp eller flykt när vi möter någon utanför vår flock. Lite förenklat kan man säga att vi är programmerade att sträva efter samarbete och tolerans med de som vi uppfattar som lika, men med misstänksamhet och stridsberedskap inför de som upplevs som olika. Funktionellt på savannen, mindre funktionellt i det post-industriella samhället.

Vi är på flera sätt programmerade på ett sätt som blir problematiskt i vår samtid. Det var funktionellt att stoppa i sig så mycket som möjligt av fet och energirik mat när tillfälle gavs på savanntiden. Snart stundade magra tider när en energireserv kunde vara avgörande för överlevnad. Samma beteende idag, med vårt överflöd av energirik mat, har resulterat i den fetmaepidemi som sveper över västvärlden. Både främlingsfientlighet och överätande kan alltså ses som evolutionärt betingade beteenden som är dysfunktionella med dagens förutsättningar.

Det kan tyckas vara en dyster tanke att vi är programmerade att bete oss dysfunktionellt. En positiv tanke är att det inte är ödesbundet att följa dessa impulser. Många människor äter hälsosamt och balanserat, och många är öppna och toleranta även inför människor som de inte är bekanta med. Så uppenbarligen kan vi agera på ett sätt som går emot de skikt av vår personlighet som ligger nedärvda från vår tidiga historia. Finns det då några metoder eller strategier som ökar vår förmåga att agera funktionellt och undvika ”stenåldersbeteende”?

Som individer kan vi använda vårt förnuft, vår kunskap och erfarenhet för att tänka och agera långsiktigt. Genom att se till att skapa tid för reflektion och eftertanke kan vi öka vår förmåga att inte handla impulsdrivet och kortsiktigt. Om vi dessutom tränar oss i att vara självkritiska och ifrågasätta våra förutfattade meningar ökar vår förmåga både att fatta rationella beslut och att vara kreativa. Det kräver ofta en viss tankemöda och energi, men är väl investerad tid. När vi ökar vår öppenhet inför nya människor och idéer, blir vi bättre rustade att hantera komplexa utmaningar.

Eftersom människor är sociala djur har kulturen i de grupper vi tillhör stor betydelse. Om stämningen i en grupp präglas av tolerans och öppenhet påverkar det gruppens medlemmar att bli mer öppna. I en grupp som i stället domineras av ifrågasättanden, attacker och sarkasmer blir medlemmarna rädda, vilket leder till ökad försiktighet och konformitet. Det leder också till att gruppen letar efter en syndabock att skylla motgångar och frustrationer på. Alla i en grupp är med sina handlingar och ord medskapande till gruppens kultur, men ett särskilt ansvar vilar på den som är ledare och chef som har ett formellt ansvar att skapa ett inkluderande arbetsklimat.

Det är inte oviktigt för en organisation att ha tydliga, uttalade värderingar som formuleras i policydokument. Ännu viktigare är dock den kommunikation och de utbyten som sker i vardagen. En enkel och verkningsfull insats för att skapa en inkluderande miljö är att återkommande utvärdera arbets- och ledningsgruppers möten och samarbetsklimat. Som jag har skrivit om i en tidigare blogg har metastudier visat att systematiska utvärderingar, med fokus på att stärka konstruktivt samarbete, ger signifikant mer effektiva team. En effekt blir att gruppen uppmärksammar och minskar kommunikation som exkluderar och trycker ned individer som i något avseende uppfattas som olika.

Med lite eftertanke är det lätt att inse värdet av att låta allas röster komma till tals och att mångfald berikar!

Är du nyfiken på Sandahl Partners? Läs mer om våra tjänster här