Sagor, grupper och handgranater

Vietnam 1969. Det är krig. För en vecka sedan la du upp en strategi för hur din trupp skulle lyckas. Nu har ni gått ut i fält och tagit er till ett buskage, det har gått enligt planen. Du blickar ut mot ett fält. Sedan finns du plötsligt inte mer. För en månad sedan låg en sprint från en handgranat på din kudde. Officerskollegorna sa att det nog var en varning från din trupp att de var missnöjda med ditt ledarskap.

Låter det som en hemsk saga?

Både ja och nej. Det låter som fragging. Ett fenomen som finns dokumenterat sedan 1700-talet, och som under Vietnamkriget fick namnet fragging efter ”Fragmentation grenade”. Trupper som var missnöjda med sina officerare kunde varna dem genom att lägga en sprint från en granat på deras kudde. Om officeraren inte ändrade sin ledarstil kunde det hända att en granat råkade landa för nära officeraren ute i strid. Granaterna var anonyma, icke spårbara och ett uttryck för starkt missnöje. Det händer i krig än idag.

Sverige 2015. Det är vår, solen skiner. För en månad sedan satt du ned tillsammans med din arbetsgrupp och skapade en handlingsplan utifrån årets medarbetarenkät. Du fick goda omdömen i enkäten, och handlingsplanen gick smidigt och enkelt att skapa eftersom ni är en välfungerande grupp med ett tydligt syfte och sammanhang, tydliga roller, och tydliga uppgifts- och samarbetsmål. Alla var nöjda med den gemensamma handlingsplanen.

Låter det som en orealistisk saga?

Både ja och nej. Det låter som en grupp i fas 3 eller fas 4 enligt Susan Wheelans integrerade modell för gruppers fasuveckling. I en studie av Wheelan och Jacobsson (2014) av 764 arbetsgrupper i Sverige var 49,8 % av dessa grupper i fas 3 eller fas 4, vilket vi kan kalla mogna eller välfungerande grupper. Fasen fastställdes med hjälp av instrumentet GDQ, Group Development Questionnaire.

Sagan ovan stämmer alltså sannolikt för hälften av er chefer som läser detta. För er andra kanske utvärderingen i medarbetarenkäten inte blev lika positiv. Som chef kan det lätt hända att du känner dig skuldtyngd och missförstådd. Det som är viktigt att sortera är vad som kan tänkas handla om dig som chef, och vad som kan tänkas handla om gruppen och dess utvecklingsfas.

Ny forskning visar också samband mellan arbetsgruppers utvecklingsfas och hälsa hos gruppmedlemmarna. Jacobsson, Rydbo och Börresen (2014) fann i sin studie av svenska arbetsgrupper att mogna grupper hade högre grad av arbetstillfredsställelse, lägre grad av emotionell utmattning, och lägre grad av sjukfrånvaro. Vilken arbetsplats vill inte maximera möjligheterna till välmående, friska och tillfredsställda medarbetare och chefer som dessutom är produktiva och når mål?

Så hur göra? En del av receptet för utveckling hittar du i Ulf Åkerströms  blogg ”Team som tänker efter presterar bättre”, En annan del av receptet skriver Michael Soderling  om i bloggen ”Fyra feedbacktips för effektiva team”.

Kanske var det inte i alla fall av fragging bara officerarna som felade. Ibland kanske den dramatiska feedbacken var ett resultat av gruppdynamiken i omogna grupper. I dagens Sverige har väldigt få arbetsgrupper tillgång till granater tack och lov, men däremot är många grupper ålagda att svara på medarbetarenkäter.

Vilken fas är din grupp? Kontakta oss på info@sandahls.se för konsultation!

Källor:

Jacobsson, C., and Wheelan, S.A. A Descriptive Study of Work Groups in the Swedish and U.S. Economy. GRASP, Linköping University, may 22-23, 2014

Jacobsson, C., Rydbo, N., and Börresen, J.E. The Links Between Group Development and Health in Manufacturing Industry. Small Group Research 2014, Vol. 45(4) 400–415