Tredje generationens coaching

238 miljoner träffar på Google. Jag har sökt på ”Coaching” och blir inte förvånad över resultatet. För 20 år sedan var coaching något som i stort sett bara fanns inom idrottens värld. Idag finns det överallt och kan betyda nästan vad som helst. Det finns säljcoacher, livscoacher, hälsocoacher, chefscoacher. Om man vill bli coach, finns det flera organisationer som erbjuder kortare eller längre kurser för att bli certifierad.

Psykologiprofessor Reinhard Stelter vid Köpenhamns Universitet gör en ansats att klargöra skillnaden mellan olika sorters coaching i sin bok A Guide to Third Generation Coaching. Han tycker sig se ett tydligt utvecklingsperspektiv.

Första generationens coaching är problem- och målfokuserad, med tydligt ursprung i idrottens värld. Syftet med denna typ av coaching är att förbättra något som inte är tillräckligt bra, att öka prestation och nå konkreta resultat. Coachen är experten som hjälper klienten att formulera mål och träna på nya beteenden.

Andra generationens coaching fokuserar på framtiden och möjliga lösningar. Syftet är att hjälpa klienten att hitta motivation och se världen ur en annan vinkel. Fokus är på styrkor, goda exempel och utveckling. Tankar och metoder hämtas bland annat från positiv psykologi. Coachens roll blir mer en facilitator som ställer utforskande frågor och leder samtalet.

Tredje generationens coaching har fokus på dialog, reflektion och värderingar. Syftet är att skapa mening och djupare förståelse av sig själv, andra och sammanhangen. Samtalet fokuserar på dilemman där enkla svar saknas. Coachen blir en litet mer jämbördig samtalspart, som också själv behöver öppna upp för att bli överraskad och se nya perspektiv.

Professor Stelter menar att efterfrågan ökar på den tredje generationens coaching och att det finns goda skäl till det.

I vårt globala, hyperkomplexa samhälle är behovet av och kravet på lärande och utveckling livslångt. Att kunna reflektera och se sig själv i relation till det större sammanhanget blir helt enkelt allt viktigare. I vår tid då alla auktoriteter utmanas och kunskapen inte längre är i händerna på experter, måste man stå stadigt i sig själv och sina värderingar

När omvärlden förändras i allt högre takt, liksom graden av oförutsägbarhet, kommer ledarskapet i allt högre grad att handla om att förstå och hantera komplexitet. Vi behöver lära oss att leva med större osäkerhet och avsaknad av enkla lösningar. Och våra ledare behöver vara förebilder i att hantera den frustration som osäkerheten skapar.

Tredje generationens coaching utgår ifrån att det är en illusion att det går att skapa klarhet och trygghet i alla situationer.Om du delar den uppfattningen kan en klok, erfaren coach med psykologutbildning kanske vara något för dig. Psykologkonsulten/ coachen erbjuder ett reflektionsutrymme och en process som utvecklar större frustrationstolerans och förmågan att ta sin auktoritet i ledarrollen.

Nyfiken på Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se