Om ledarutveckling och bristande motivation

På trepartsamtalet säger chefen att hon har svårt att upprätthålla engagemanget. ”Det känns som att jag säger samma saker till mina medarbetare hela tiden, jag står inte för förnyelse.” Jag och överordnad chef lägger pannan i djupa veck. Vad krävs för att komma ur motivationssvackan? Jag får uppdraget att under ett antal samtal hjälpa chefen att hitta tillbaka till energi och lust.

Två centrala begrepp i Sandahl Partners arbete är rolltagningsförmåga och rollgivningsförmåga. Givet de egenskaper en människa har handlar rolltagningsförmågan om att kunna välja adekvat beteende i förhållande till de mål som rollen har och välja bort mindre adekvat beteende. Exempelvis kan man tänka sig att kontrollera viktiga detaljer är god rolltagningsförmåga, medan att säga spydigheter till medarbetare är mindre god rolltagningsförmåga.

Rollgivningsförmågan är de förutsättningar som överordnad chef erbjuder och som denne i nuet har ganska stor kontroll över. Rollgivningsförmågan är också de förutsättningar i teamet och i organisationen som överordnad chef i nuet har mindre kontroll över. Vi brukar säga att rollgivningsförmågan övertrumfar rolltagningsförmågan. Vad betyder det konkret?

Om du sätter fotbollsstjärnan Marta i ett lag där spelarna drar åt olika håll finns risken att Marta tappar lusten att spela i det laget. Troligen skulle dock Marta och tränaren inte komma fram till att grundproblemet är Martas motivation. Problemet ligger förmodligen på en högre nivå: Inom laget har man kanske olika uppfattningar om spelidén, om rollfördelningen i laget, om vad träningarna ska fokusera på. Vad har detta med vår chef att göra?

Jo, det visar sig efterhand i våra enskilda samtal att den ledningsgrupp som hon sitter i inte verkar fungera så bra. Medlemmarna i ledningsgruppen drar åt olika håll. Min klient upplever att hon inte får respons, hon upplever inte mycket av framåtriktat utvecklingsarbete och efterhand eroderas hennes ork. Ju mer jag förstår av situationen desto mer begriplig är chefens motivationssvacka. Eller egentligen: det är inget fel på motivationen, min klient har framåtsyn, idéer, vilja, lust. Men hon upplever väldigt lite respons i ledningsgruppen. Vem hade inte kroknat i en sådan situation? Min återkoppling till överordnad chef efter ett antal samtal är att chefens rolltagningsförmåga och motivation är helt OK. Snarare behöver överordnad chef fundera på om det inte finns behov att jobba med ledningsgruppen, det mesta pekar på att det är där skon klämmer.

Du som har en underställd chef som tappat sugen kan reflektera över om det är ett uttryck för en bristande rollgivningsförmåga. Räcker det med ett trepartsamtal för att klara ut vilka behov din underställda chef har i förhållande till dig? Eller är medicinen snarare en ledningsgruppsutveckling? Eller ligger utmaningen på ett ännu högre plan så att du behöver haffa din vd och HR-chef för att diskutera en organisationsutveckling? Om svaret är nej på alla de frågorna kan det mycket väl vara en god idé att jobba med individuell ledarutveckling i syfte att hitta tillbaka till motivationen.

Om du vill veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på info@sandahls.se