ISO-standard för organisationsutveckling

Organisationsutveckling är ett minst sagt spretigt fält. Skilda yrkesgrupper – ekonomer, psykologer, civilingenjörer, HR-konsulter – erbjuder snarlika tjänster som kan innebära vitt skilda saker i praktiken. Olika uppdragsgivare presenterar likartade utmaningar men förväntar sig olika insatser och effekter. Resultatet riskerar att bli vaga uppdrag med osäkra resultat och med garanterat resursslöseri som följd.

Internationellt har det har länge pågått ett arbete med att ta fram en kvalitetstandard för organisationsutveckling, en så kallad ISO-standard. Sandahl Partners har varit med och aktivt bidragit under hela processen. Den färdiga standarden heter ISO 10667 och behandlar organisationsutveckling där personbedömning ingår som en del. Den går att använda vid rekrytering, utveckling av individer och grupper samt vid utveckling på organisationsnivå – kort sagt i alla uppdrag där någon form av personbedömning ingår.

Vi ser tre tydliga fördelar med att jobba i enlighet med ISO-standarden vid organisationsutvecklande insatser.

1. Samhällsnytta

Att följa ISO hjälper oss att använda våra resurser – ekonomiska, mänskliga och sociala – effektivt. Genom att hjälpa oss att få rätt person på rätt plats och att se till att grupper fungerar optimalt tillsammans bygger vi samhällsnytta på lång sikt. Det finns också ett etiskt och humanistiskt ställningstagande i att inte göra det som enbart känns rätt utan att göra det som forskning och erfarenhet visar ger bäst effekt.

2. En enad bransch

Med hjälp av ISO uppmanar vi uppdragsgivare att bli skickligare beställare. Det handlar om att kräva tydlighet och mätbara resultat av leverantörer. Vi uppmanar leverantörer att tydliggöra vad de levererar och inte minst vad de inte bör göra. Standarden vägleder uppdragsgivare och leverantör att tillsammans och tidigt i processen brottas med frågorna: Vilket resultat vill vi uppnå, Hur mäter vi framgång, Från vilket håll bör problemet angripas och Vad är realistiskt?

3. Vi organisationskonsulter blir bättre på det vi gör

På Sandahl Partners arbetar vi i enlighet med ISO-standarden för att spetsa vår kompetens och kommunicera bättre med våra uppdragsgivare. Kvalitetsstandarden ger oss en riktlinje både vad gäller vilka uppdrag vi ska ta oss an och vilka vi inte ska åta oss. Den riktar konkurrensen inom branschen mot en positiv strävan mot högre kvalitet och bättre leverans och hjälper uppdragsgivare att hitta rätt leverantör för rätt problem.

ISO 10667 hjälper oss att ta fram och formulera:

– Modell för projektprocessen som tydligt identifierar och hanterar fallgropar

– Gemensamt avtal med ramar och förutsättningar för berörda parter, vilket inkluderar beställare, leverantör samt alla personer som direkt berörs av uppdraget

– Tydliga rättigheter och skyldigheter för samtliga involverade

– Branschpraxis för personbedömning med högre krav på kvalitet och tydlighet

Förena dig och din organisation i vår strävan mot att höja kvaliteten på organisationsutveckling. En bra början är att läsa mer och beställa en egen kopia av standarden ISO-10667 på http://www.sis.se/

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se