Mötesångest!

Inför veckans teammöte gällde det att beväpna sig med tålamod. För det mesta gick jag från mötet med en blandning av vag irritation och lättnad över att det var en vecka till nästa möte. Ibland kunde det glimta till av triumfkänsla när jag tyckte att jag argumenterat väl för ”psykologernas linje”.

Jag tänkte på tiden jag tillbringade i ett team i psykiatrin på 80-talet när jag häromdagen läste en artikel i Small Group Research.  Artikeln utgår från forskarteam, men går att tillämpa på alla team som består av specialister från olika professioner som ska samverka.

En poäng i artikeln är att teammedlemmar i kreativa team har en dubbel identifikation – man identifierar sig både med sin egen profession och med teamet. När man bara identifierar sig med sin profession kommer teamet att ägna sig åt konkurrens. Team som å andra sidan bara tillåter identifikation med teamet kommer inte att få de spänstiga diskussionerna som uppstår när olika perspektiv bryts.

Den avgörande färdigheten hos kreativa team kallas för ”integrativ kapacitet”; teamets förmåga att dela information och kombinera medlemmarnas kunskap. Team med hög integrativ kapacitet använder teammedlemmarnas sociala nätverk, vilket ger ett inflöde av information från många källor. Teammedlemmarna använder sin professionella kunskap och översätter till det gemensamma språk som utvecklats i teamet.

Några förutsättningar för hög integrativ kapacitet

– Gemensam syn på uppdraget

– Ett gemensamt språk

– Tillräcklig identifikation och tillit

– Normer som uppmuntrar samarbete

– Välfungerande konflikthantering

– ”Empowering leadership”

Vill du läsa mer: Salazar et al: Small Group Research  (2012, volume 43, number 5)